Privacy

Privātums

Kļūstot par reģistrēto portāla FoMo.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.

Katrs reģistrētais portāla FoMo.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla FoMo.lv reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no FoMo.lv.

Privacy Statement

This page will contain the privacy statement of your choice.